ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเรียกเก็บเงินแทนผู้ให้บริการ

 

บริการ AIS mPAY Mobile Payment หรือ บริการชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการผ่าน mPAY เป็นบริการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส 3G และ 4G (บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด “AWN”) ร่วมกับ ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ “บริการ mPAY” (บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด “mPAY”) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส 3G และ 4G ระบบ Prepaid ให้สามารถคืนเงินค่าโทรและนำเข้ากระเป๋า mPAY เพื่อนำไปชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการได้  และสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส 3G และ 4G ระบบ Postpaid จะทำการบันทึกราคาสินค้าในใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือน และนำเงินค่าสินค้าดังกล่าวเข้ากระเป๋า mPAY เพื่อชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการได้

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1.    ข้อตกลงทั่วไป

1.1  ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ มีผลใช้บังคับระหว่าง AWN และ mPAY ซึ่งต่อไปนี้หากไม่ได้กล่าวถึงผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ ให้รวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับ ผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายของ AWN ทั้งระบบ Prepaid และ Postpaid หรือผู้ใช้บริการ mPAY ที่เปิดใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"

1.2  ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเปิดใช้บริการและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment และบริการ mPAY ทุกประการ

1.3  ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการ AIS mPAY Mobile Payment ได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า

 

2.    คำจำกัดความ

 

2.1    “เนื้อหาดิจิตอล” หมายความถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เนื้อหาดิจิตอลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากผู้อนุญาต (รวมตลอดถึงเอกสารกำกับเนื้อหาดิจิตอลหรือข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย) หรือจากผู้ให้บริการเอง ที่ถูกนำมาขายหรือให้สิทธิอนุญาตใช้งานบนตลาดค้าเนื้อหาดิจิตอลผ่านทางระบบของ AWN

 

2.2    “AWN” หมายความถึง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

 

2.3    “ระบบของ AWN” หมายความถึง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AWN ที่ท่านใช้บริการรับส่งข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิตอล และระบบคอมพิวเตอร์ของ AWN ที่ใช้ในการออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าซื้อหรือค่าใช้งานเนื้อหาดิจิตอล

 

2.4    “บริการเรียกเก็บเงินแทน” หมายความถึง บริการเรียกเก็บเงินแทนผู้ให้บริการที่ระบบของ  AWN ร่วมกับ mPAY ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ท่านในการที่ท่านซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกของเนื้อหาดิจิตอลจากผู้ให้บริการโดยตรง

 

2.5    “ผู้ให้บริการ” หมายความถึง ผู้ให้บริการตลาดค้าเนื้อหาดิจิตอลแก่ท่านที่ AWN รวบรวมไว้สำหรับการเรียกเก็บเงินแทน ซึ่งผู้ให้บริการนี้อาจรวมถึงบริษัท กูเกิล เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

 

2.6    “ผู้อนุญาต” หมายความถึง เจ้าของเนื้อหาดิจิตอลหรือผู้ได้รับสิทธิหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของเนื้อหาดิจิตอล ซึ่งได้เข้าทำสัญญาไว้กับผู้ให้บริการเพื่อขายหรือให้สิทธิอนุญาตใช้เนื้อหาดิจิตอลต่างๆของพวกเขาแก่ท่านบนตลาดค้าเนื้อหาดิจิตอลของผู้ให้บริการโดยผ่านระบบของ AWN

 

2.7    “ท่าน” หมายความถึง ผู้ซื้อ ผู้รับสิทธิใช้ ผู้ดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิตอลบนตลาดค้าเนื้อหาดิจิตอลของผู้ให้บริการผ่านระบบของ AWN

 

3.     การเริ่มต้นการให้บริการ

 

ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้แล้วเมื่อท่านเข้าใช้บริการนี้ตั้งแต่ครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการทำรายการดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิตอลใดๆ ที่อยู่ในตลาดค้าเนื้อหาดิจิตอลที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ อันถือเป็นการตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้โดยชัดแจ้ง

 

4.    ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 

4.1  AWN และ mPAY ไม่ต้องรับผิดในความล่าช้าหรือการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากว่าความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ AWN และ mPAY หรือเป็นเหตุอันเกิดจากกระทำของบุคคลภายนอก

 

4.2  AWN และ mPAY ไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาดิจิตอลที่ผู้ให้บริการจัดหามาให้ และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเนื้อหาดิจิตอลนั้น

 

4.3  เนื้อหาดิจิตอลและการใช้งานเนื้อหาดิจิตอลของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิที่กำหนดและระบุโดยผู้อนุญาต ตามที่ปรากฏในเว็บไซด์, แว็บไซด์ของผู้อนุญาต หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผู้อนุญาตกำหนดให้กับท่าน

 

4.4  ทั้ง AWN, mPAY และผู้ให้บริการจะไม่ให้ความช่วยเหลือในเชิงปฏิบัติการหรือทางเทคนิคใดที่เกี่ยวกับตัวเนื้อหาดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆทั้งสิ้น ผู้อนุญาตจะเป็นผู้เดียวที่ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นเอง

 

4.5  AWN และ mPAY อาจจะระงับการใช้บริการเรียกเก็บเงินแทนของท่าน หากเป็นที่สงสัยว่ามีการใช้บริการเรียกเก็บเงินแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการใช้บริการเรียกเก็บเงินแทนโดยการฉ้อฉล

 

4.6  การให้บริการเรียกเก็บเงินแทนดังกล่าวมีไว้สำหรับลูกค้า AWN และ mPAY เท่านั้น หากท่านทำการ โอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก AWN ไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นจะถือว่าท่านได้ยกเลิกการใช้บริการเรียกเก็บเงินแทนนี้แล้ว และในตอนที่ได้ทำการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเรียกเก็บเงินแทนดังกล่าวได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามท่านยังคงต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนมีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

 

5.    ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

 

5.1  ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดราคาเนื้อหาดิจิตอลต่างๆเอง โดยราคาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามแต่ผู้ให้บริการจะเห็นสมควร หรือมีการปรับแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ รวมถึงการคำนวณภาษีต่างๆ

 

5.2  ท่านตกลงและยอมรับว่า การทำธุรกรรมดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิตอลจะทำให้ AWN และ mPAY สามารถเรียกเก็บเงินแทนผู้ให้บริการผ่านช่องทางการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน โดย AWN จะส่งใบเรียกเก็บค่าบริการแทนไปหาท่านหรือดำเนินการอำนวยความสะดวกในการซื้อเนื้อหาดิจิตอลให้แก่ท่านตามจำนวนเงินที่ท่านร้องขอ หากท่านเป็นลูกค้าระบบรายเดือน ท่านจะได้รับแจ้งค่าบริการที่เรียกเก็บแทนในใบเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจำเดือนของท่าน หากท่านเป็นลูกค้าระบบเติมเงินนั้น เมื่อท่านร้องขอ AWN ให้อำนวยความสะดวกในการซื้อเนื้อหาดิจิตอลจากผู้ให้บริการแล้ว ท่านยินยอมให้ AWN และ mPAY ดำเนินการคืนค่าใช้บริการโทรศัพท์ของท่านเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับค่าบริการที่เรียกเก็บแทนนั้น และท่านยินยอมให้ AWN และ mPAY นำจำนวนเงินที่ได้รับคืนไปทำการชำระค่าเนื้อหาดิจิตอลที่ท่านซื้อจากผู้ให้บริการโดยตรง

 

5.3  หากท่านซื้อเนื้อหาดิจิตอลหรือสมัครเป็นสมาชิกของเนื้อหาดิจิตอล ท่านจะได้รับแจ้งค่าเนื้อหาดิจิตอลจากผู้ให้บริการตามจำนวนครั้งของการซื้อและตามราคาที่ระบุไว้ หากท่านต้องการยกเลิกการซื้อเนื้อหาดิจิตอลหรือการสมัครเป็นสมาชิกของเนื้อหาดิจิตอล ท่านต้องใช้สิทธิบอกเลิกดังกล่าวในระหว่างยังคงใช้บริการเรียกเก็บเงินแทนนี้ด้วย โดยคำขอยกเลิกดังกล่าวจะต้องส่งไปถึงผู้อนุญาตหรือผู้ให้บริการแต่ละราย หากท่านไม่ได้บอกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนวันต่ออายุหรือไม่ได้ยกเลิกการซื้อเนื้อหาดิจิตอลก่อนการบอกเลิกบริการเรียกเก็บเงินแทนนั้น ท่านจะไม่มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือได้รับเงินค่าซื้อเนื้อหาดิจิตอลคืนอีกต่อไปและการบอกเลิกการเป็นสมาชิกจะมีผลนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ต่ออายุครั้งถัดไป

6.    การคืนเงิน

 

6.1 การซื้อเนื้อหาดิจิตอลจากผู้ให้บริการทั้งหมดถือเป็นการซื้อแบบเสร็จเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 

6.1.1 AWN และ mPAY จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายในประเทศที่กำหนดให้ต้องคืนเงินหรือให้สิทธิการรับประกันเพิ่มเติม

6.1.2 ท่านเห็นว่าบัญชีการใช้งานของท่านถูกคิดค่าใช้จ่ายอย่างไม่ถูกต้อง ดังนี้ ท่านจะต้องทำการแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าของ AWN ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันซื้อ โดยการติดต่อผ่านทางศูนย์ประสานงานบริการของ AWN ที่หมายเลข 1175

 

6.2 นโยบายการคืนเงินนี้จะไม่นำมาใช้กับเรื่องหรือประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือประสิทธิภาพการใช้งานของเนื้อหาดิจิตอล

 

6.3 ในกรณีที่มีการคืนเงินจากการซื้อเนื้อหาดิจิตอลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากผู้ให้บริการนั้น ท่านยินยอมให้ AWN และ mPAY นำเงินที่ท่านได้รับคืนดังกล่าวกลับไปเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน

 

7.    ข้อมูลส่วนบุคคล

 

7.1      AWN และ mPAY จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะไม่มีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่อาจจะระบุถึงตัวท่าน นอกเหนือจากที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามหน้าที่ของ AWN และ mPAYที่มีต่อท่าน หรือต่อผู้ให้บริการ ผู้อนุญาต หน่วยงานของรัฐ รวมตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริการเรียกเก็บเงินแทน ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ท่านตกลงยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูก (ก) เก็บรวบรวม () ใช้ () ประมวลผล () ถ่ายทอด และ/หรือ () เปิดเผยให้แก่ AWN หรือ mPAY หรือเปิดเผยโดย AWN หรือ mPAY โดยผู้ให้บริการ หรือโดยผู้อนุญาต ผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านภายใต้เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้

 

7.2 ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการและผู้อนุญาตทั้งหลายนั้นทำการอยู่นอกประเทศไทย ดังนั้น  AWN และ mPAY จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาจะใช้ความระมัดระวังกับข้อมูลส่วนบุคคลตามสมควรเหมือนกับบริษัทที่ประกอบกิจการในไทย ซึ่ง AWN และ mPAY ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการร้องขอให้ผู้ให้บริการและผู้อนุญาตทำการประกาศแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแล้ว

 

 


 

 

8.    การรับประกัน

 

8.1 บริการเรียกเก็บเงินแทนที่จัดหามาให้นี้เป็นการให้บริการแบบ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และ AWN และ mPAY สงวนสิทธิในการปฏิเสธเงื่อนไข การอนุมัติ การประกัน การรับรอง หรือการรับรองอื่นใดทุกชนิดเพียงเท่าอัตราและข้อกำหนดสูงสุดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

 

8.2 ท่านจะได้ประโยชน์จากการรับประกันเนื้อหาดิจิตอลของผู้อนุญาต (ถ้ามี) ท่านอาจจะได้สิทธิอย่างอื่นด้วยเช่นกันซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละรัฐ แต่ละจังหวัด หรือแต่ละประเทศ โดยที่บางประเทศอาจจะไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือมีการจำกัดการรับประกันและเงื่อนไขโดยปริยาย

 

9.    ความรับผิด

 

9.1 ภายใต้อัตราและข้อกำหนดสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ความรับผิดโดยรวมของ AWN และ mPAY สำหรับความเสียหายทางตรงภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายในทุกกรณี จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนค่าบริการที่ท่านจ่ายตามช่องทางการเรียกเก็บเงินแทนสำหรับเนื้อหาดิจิตอลที่ได้มานั้น หรือไม่เกินจำนวน 1,500 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า และ AWN และ mPAY ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุแจ้งชัดเอาไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

 

9.2 ภายใต้อัตราและข้อกำหนดสูงสุดที่กฎหมายกำหนดนั้น  AWN และ mPAY ไม่ต้องรับผิดในคุณภาพหรือประสิทธิภาพการใช้งานของเนื้อหาดิจิตอล หรืออุปกรณ์เครื่องมือ หรือตลาดค้าเนื้อหาดิจิตอลใดๆที่ผู้ให้บริการจัดหามาให้ หรือรับผิดในข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเนื้อหาดิจิตอลหรือตลาดค้าเนื้อหาดิจิตอลแต่อย่างใด

 

10.  บททั่วไป

 

10.1 หากความข้อใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ข้อความที่เป็นโมฆะและไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะถือว่าถูกตัดออกไป โดยไม่ส่งผลกระทบหรือทำให้ความสมบูรณ์และการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลือมีความบกพร่องแต่ประการใด

 

10.2 AWN และ mPAY อาจจะทำการโอนสิทธิภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ก็ได้

 

10.3 การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือบังคับตามสิทธิที่มีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกับอีกฝ่ายหนึ่ง ย่อมไม่อาจถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าวหรือทำให้ฝ่ายนั้นเสื่อมสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แต่ประการใด

 

10.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดหรือถือว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายในลักษณะที่เป็นตัวการและตัวแทน หรือผู้ร่วมทุน หรือหุ้นส่วนแต่ประการใด

 

10.5 ท่านตกลงที่จะชดใช้ให้กับ AWN และ mPAY สำหรับความสูญหาย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หรือข้อเรียกร้องใดที่เกิดขึ้นมาจากการใช้บริการเรียกเก็บเงินแทนหรือการกระทำผิดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้

 

10.6 ท่านจะไม่ทำการโอนสิทธิและความรับผิดต่างๆภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของท่าน